Raad van Bestuur

Voorzitter       Marc Mertens  
Ondervoorzitter       Nicole Nierinck  
Secretaris       Edith Van Gele  
Penningmeester       Raf Hofman  
Leden        Ludwin De Roest  
        Michel Malfait  
        Jan Serras  

Huishoudelijk reglement

 

klik hier. 

 

PRIVACY

 

Privacy

 

De persoonlijke gegevens die op deze website voorkomen en het gebruik dat K.A. Union-Sandeman vzw van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 

Deze site bevat bestanden die onder meer kunnen verwijzen naar clubleden en foto’s waarop clubleden te zien zijn. De gegevens van deze site worden gebruikt om de leden te informeren over activiteiten allerhande en worden onder geen voorwendsel aangewend voor commerciële, politieke of maatschappelijke doeleinden.  

 

Legal Disclaimer

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De K.A. Union-Sandeman vzw, hierna ook genoemd de vereniging, geeft geen garanties wat aangaat de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens en publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link legt. 

 

De aansprakelijkheid van de K.A. Union-Sandeman vzw voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, kan alleen in het geval van kwaad opzet of grove fout  worden ingeroepen. 

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. De vereniging treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen u en die derden. Ze draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar ze een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. De vereniging biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de eigenaars of houders van de site, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.
U kunt de vereniging niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden als gevolg van de op basis van de hyperlinks gelegde contacten het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).  
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden. 

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan de vereniging, aan met hen verbonden clubs of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop.

 

 

Geschiedenis


DE GESCHIEDENIS VAN UNION-SANDEMAN

OORSPRONG VAN DE CLUB

De benaming Union-Sandeman laat reeds twee pijlers vermoeden, en inderdaad gaat het hier om een fusie (1982) tussen twee verenigingen.

De eerste pijler is de Académie de Billard “l’Union” – Cercle privé, opgericht te Gent op 1 oktober 1928. Het doel van deze vereniging was de bevordering van het biljartspel, het inrichten van wedstrijden en het deelnemen aan inter-clubs. De Academie was gevestigd op het Wilsonplein nr. 8 te Gent. In 1948 werd deze academie omgezet in een vzw. De statuten van deze vereniging vormen de basis van de huidige statuten van de Koninklijke Academie Union-Sandeman. In de jaren vijftig verhuisde de club naar het Graaf Van Vlaanderenplein (boven de gaten) in het gebouw “Le Rocher de Cancale”. De Union bleef een exclusieve en nogal dure club.

De tweede pijler is wat nu de Sandeman genoemd wordt. De geschiedenis hiervan begint vermoedelijk op de Brusselsesteenweg te Gent, maar in het midden van de jaren vijftig was er op de Kouter een bodega Sandeman. Deze bodega was gelegen tussen de Generale Bank en de Beurs en herbergde de bridgeclub Squeeze Gent. Volgens de reglementen van toen kon een club slechts drie ploegen in de nationale afdelingen hebben, en indien er een vierde kwam, moesten zij opnieuw aansluiting betalen en onder een andere clubnaam spelen. Toen dit met Squeeze Gent het geval was, werd de vierde ploeg gedoopt met de naam van de bodega, namelijk Sandeman. Vermoedelijk na wat strubbelingen met Squeeze Gent, werd omstreeks 1959 een scheiding doorgevoerd en werd een club opgericht onder de naam Sandeman. De stichters hiervan waren: Charles Vergote, André Van Marcke, Leon Honnay en André Dejonghe

HET VERSMELTEN VAN DE CLUBS

1.     Académie Royale Gantoise de Billard neemt Sandeman over.

In 1970 speelde de Académie Royale Gantoise de Billard op de Recolettenlei. Deze club die nauwelijks nog biljarters had, had ook enkele salonbridgers in haar rangen, maar er werd geen competitie gespeeld. In die periode waren zij als biljarters vermoedelijk niet meer aangesloten bij de Federatie.

In 1970 werd de bodega Sandeman, die gehuurd werd van de Generale Bank, opgedoekt. Het gebouw werd door de bank in gebruik genomen en de Sandeman moest verhuizen. Het is dan dat de fusie tot stand is gekomen met de Académie Royale. Probleem hierbij was wel dat de naam Sandeman niet kon behouden worden en dus bleef de officiële naam van de club ‘Académie Royale Gantoise de Billard’.

Wat de bridgers echter wel deden was alle competities en wedstrijden spelen onder de naam Sandeman. De Sandeman was eigenlijk een club in de club met een eigen president (eerst Roger Geirregat en later René Smaele). De Sandeman was toen samen met de Century, die op de Koornmarkt gevestigd was, de enige club die de nationale competitie speelde.

Op 18 februari 1979 werd de maatschappelijke zetel overgebracht naar de Hostellerie Brittannia, Sint-Baafsplein 28 te Gent. Het biljartgedeelte was toen al een zachte dood gestorven en er werd alleen nog bridge gespeeld onder de naam Sandeman, maar officieel was de oude biljartnaam gebleven

Op 14 april 1980 werden nieuwe statuten gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent. Het voornaamste hierin is de naamsverandering van de club. De nieuwe naam werd “Koninklijke Bridge Academie Sandeman” en in de statuten was er geen sprake meer van biljart.

2.     Fusie tussen de Académie de Billard “l’Union” en de Koninklijke Bridge Academie Sandeman.

De Brittannia werd in 1982 gesloten en de Sandeman moest verhuizen. Zij mochten de lokalen van de Union gebruiken, maar de behuizing was aan de krappe kant. In de Union werd voornamelijk gebiljart, maar er waren toch ook enkel bridgers. Een fusie tussen de Sandeman en de Union leek een logische oplossing. Op dit moment telde de Union nog slechts zo’n 25 leden en de Sandeman had er een 100-tal. Er moest wel dringend gezocht worden naar een nieuwe en ruimere locatie. De oude bakkerijen van de Sint-Pietersabdij werden van de stad Gent gehuurd. (Burgemeester Monsaert werd hierdoor erelid van de club). Op de algemene vergadering van 30/11/1982 werd de fusie een feit. Deze vergadering werd reeds gehouden in de lokalen aan de Kantienberg.

Sedert de laatste fusie hebben wij volgende voorzitters gekend:

de h. Charles Kesteleyn : van 1982 tot 1984

de h. Frans Lietaert : van 1985 tot maart 1990

de h. Jaak Verstraeten : van maart 1990 tot 1996

Mevr. Nadine Vandewyncke : van 1996 tot 2001

de h. Jan Serras : 2001 tot 2014

de h. Marc Mertens : 2015 tot heden.

 

 

De Abdij

Een zeer oude foto van de Voetweg voor de restauratie.

Links het Geuzenhuis en rechts ons clublokaal.

We zitten met onze club nu als meer dan twintig jaar in de kelders van Sint-Pietersabdij en hopelijk kunnen we er nog lang blijven, want waar is het beter, chiquer of rustiger toeven om onze hobby te beoefenen.

Dat we kunnen bridgen en biljarten op een plaats die historisch een heel belangrijke rol gespeeld heeft in de Gentse geschiedenis weten we allemaal wel, maar hoe het hier rondom onze club allemaal is totstandgekomen kunnen we enkel vermoeden.

Er bestaat heel wat lectuur over de Sint-Pietersabdij, over haar opgang en verdwijning, over de verwervingen en de plunderingen, over de ruzies met Sint-Baafs enz.

Bibliografie

-        Gids van de Sint-Pietersabdij te Gent

-        De Stichting van de Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdijen te Gent – L. Voet

-        De Sint-Pïetersabdij de Gent, dertien eeuwen geschiedenis en cultuur – Laleman

-        Ganda & Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs – Georges Declercq

-        Opkomst en bloei van de Christelijke rijken in West-Europa – Agust Nitschke